2. Wynajmy


Zapytanie ofertowe nr 2022/11/28/1 - wynajem długoterminowy klastra obliczeniowego dedykowanego do zastosowań z zakresu uczenia maszynowego i trenowania sztucznej inteligencji.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 - Potwierdzenie braku wykluczenia Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Data publikacji ogłoszenia: 28.11.2022 r.


AKTUALIZACJA
Przedłużenie postępowania
Zapytanie ofertowe- przedłużenie
Wykaz zmian- przedłużenie

Data akualizacji ogłoszenia: 28.12.2022 r.

Wynik

Data publikacji: 11.01.2023 r.