1. APARATURA


Przedmiotem zamówienia 2017/09/28/01 jest wynajem w ramach projektu specjalistycznej aparatury do wytwarzania preform na światłowody specjalne ze szkła krzemionkowego i szkieł high silica o obniżonej zawartości wody.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Data publikacji ogłoszenia: 28.09.2017 r.
UWAGA! Aktualne ogłoszenie

W ogłoszeniu zmieniono:
„1) Dodano punkt w dziale III. Tryb zamówienia: 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej niż 90 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie wystąpienie przez wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 k.p.c. (obejmującego obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 100 % wartości wypłaconej Wykonawcy zaliczki w terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia) lub wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub innej równoważnej. Wypłatę zaliczki dla Wykonawcy warunkować będzie przedłożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub wniesienie stosownego zabezpieczenia.” 2) Poprawiono omyłkę pisarską w dziale IV. Termin wykonania zamówienia: z 31.09.2018 na 30.09.2018 3) W związku ze zmianami przedłużono termin składania ofert na 13.11.2017 Załączono aktualny plik z zapytaniem ofertowym "AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE DN.26.10.2017"

Załączniki:

AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE DN. 26.10.2017

Data publikacji ogłoszenia: 26.10.2017 r.

Wynik postępowania
Załączniki:
Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 17.11.2017 r.

Przedmiotem zamówienia 2017/09/28/04 jest wynajem w ramach projektu specjalistycznej komory do badań gazów łatwopalnych i wybuchowych umożliwiającej testowanie odpowiedzi opracowywanych czujników metanu jak również ich właściwości termochemicznych.


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Data publikacji ogłoszenia: 28.09.2017 r.
UWAGA! Aktualne ogłoszenie

W ogłoszeniu zmieniono:
„1) Dodano punkt w dziale III. Tryb zamówienia: 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej niż 90 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie wystąpienie przez wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 k.p.c. (obejmującego obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 100 % wartości wypłaconej Wykonawcy zaliczki w terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia) lub wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub innej równoważnej. Wypłatę zaliczki dla Wykonawcy warunkować będzie przedłożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub wniesienie stosownego zabezpieczenia.” 2) Poprawiono omyłkę pisarską w dziale IV. Termin wykonania zamówienia: z 31.09.2018 na 30.09.2018 3) W związku ze zmianami przedłużono termin składania ofert na 13.11.2017 Załączono aktualny plik z zapytaniem ofertowym "AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE DN.26.10.2017"

Załączniki:

AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE DN. 26.10.2017

Data publikacji ogłoszenia: 26.10.2017 r.

Wynik postępowania
Załączniki:
Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 17.11.2017 r.